Sistem nadzora

Donau Soja i Europe Soya sertifikacija garantuje celovit nadzor Donau Soja i Europe Soya proizvoda od njive do potrošača.

Sistem nadzora Donau Soja i Europe Soya standarda određen je u tekstu „Ključna načela nadzora (opšteg pregleda)“ kao deo Donau Soja i Europe Soya standarda.

Trostepeni sistem nadzora:

Samokontrola u preduzećima i obavezne šeme obezbeđenja kvaliteta tokom faza prerade.

Spoljna sertifikacija: nezavisna sertifikaciona tela izvode reviziju na licu mesta i izdaju važeće Donau Soja/Europe Soya sertifikate samo usklađenim preduzećima.

Program integriteta: Donau Soja organizacija redovno izvodi reviziju integriteta, koju radi obučeno osoblje ili u saradnji sa spoljnim sertifikacionim telima ili spoljnim stručnjacima.

Donau Soja sistem nadzora zasnovan na riziku

Donau Soja sistem nadzor je zasnovan na riziku. Različite kategorije rizika se primenjuju kako bi se odredio nivo rizika za uzgoj soje, kao i individualni rizik za sva druga sertifikovana preduzeće u lancu nabavke.

Kategorije rizika su osnova za određivanje učestalosti spoljnjeg nadzora i nadzornih inspekcija, kao i za primenljivost određenih dodatnih zahteva za obezbeđenje kvaliteta (npr. GMO analiza, analiza pesticida). Procena rizika za učestalost revizije su navedeni u Aneksu 4 „Donau Soja sistem nadzora zasnovan na riziku“ Donau Soja i Europe Soya standarda.

Sledljivost kroz lanac nabavke

Donau Soja i Europe Soya sistem sledljivosti garantuje da se sertifikovani proizvodi odvajaju od ne-sertifikovanih izvora u svakoj fazi lanca nabavke. Sistem sledljivosti obuhvata sva sertifikovana preduzeća registrovana u IT Donau Soja bazi, kao i naše partnere koji su izlistani na našoj internet stranici kao sertifikovani partneri. U cilju obezbeđenja sledljivosti sirove soje, koristi se sertifikacioni sistem artikala zasnovan na IT-ju. Sertifikat o sledljivosti dodatno može da bude izdat trgovcu od strane primarnog prerađivača.

Donau Soja i Europe Soya smernice:

Donau Soja i Europe Soya smernice obezbeđuju detaljne zahteve za sprovođenje sistema nadzora uzgoja soje i operacija, kao i za nivoe rizika i učestalost nadzora. Obezbeđuje detalje za celovit nadzor porekla proizvoda, kao i za sprovođenje BEZ GMO statusa duž celog lanca prerade.

Operacije koje su već sertifikovane od strane Donau Soja organizacije možete pogledati ovde, a sertifikovane proizvode ovde.

Za sva pitanja, molimo da kontaktirate našu pravu za kvalitet na quality@donausoja.org