DUNAV SOJA SMERNICE

Dunav Soja i Europe Soya Smernice imaju osnovu u kontinuiranoj sertifikaciji proizvoda koji sadrže Dunav Soja ili Europe Soya soju u čitavom tržišnom lancu – od proizvođača do potrošača. Sertifikaciju učesnika u tržišnom lancu vrše kontrolne organizacije koje su odobrene od strane Dunav Soja udruženja. Sertifikacija počinje sa primarnim kolektorima a završava se sa distributerima, pri čemu svi učenici u Dunav Soja tržišnom lancu koji se javljaju nakon proizvođača soje, kao što su kolektori, trgovci, primarni prerađivači, proizvođači stočne hrane, uzgajivači životinja i distributeri moraju da zaključe zaseban ugovor sa kontrolnom organizacijom i moraju da imaju Dunav Soja sertifikat. Sertifikacija proizvođača soje nije uvek obavezna, što zavisi od stepena rizika kojim se oceni dati proizvođač; međutim ukoliko proizvođač potpiše Izjavu poljoprivrednika za proizvodnju soje, podrazumeva se da je dati proizvođač ispunio zahteve Dunav Soja standarda kvaliteta.

Kako bi se osigurala sledljivost primenjuje se sistem sertifikacije šarži. Šaržni sertifikati se izdaju u prostorijama primarnih kolektora i prate isporuke proizvoda do primarnog prerađivača. Naročito treba obratiti pažnju da se Dunav Soja soja kupuje i prodaje isključivo sa važećim šaržnim sertifikatom, jer se u suprotnom ne može tvrditi da je u pitanju Dunav Soja soja.

 

Osim opštih zahteva Dunav Soja Smernice sadrže i posebne zahteve za sledeće učesnike tržišnog lanca vrednosti:

Poljoprivredni proizvođači

Skladišta i primarni otkupljivači

Trgovci sojom

Primarni prerađivači

Proizvođači stočne hrane

Poljoprivredna prerađivačka preduzeća (Uzgajivači životinja)

Od proizvođača do distributera

Transport i čišćenje

Gore navedene dokumente možete pronaći i u delu PREUZIMANJE DOKUMENATA.