EU Uredba o deforestaciji (EUDR)

 

Evropska unija (EU) nedavno je objavila nekoliko zakonodavnih inicijativa i predloga kao deo Geen Deal-a, čiji je cilj jačanje održivosti i odgovornosti u kompanijama koje posluju u Evropskoj uniji.

Ove inicijative uvode nove zahteve za održivost i postupanje sa dužnom pažnjom u vezi sa novim proizvodima i lancem snabdevanja kompanija. Stoga, sve je veći broj kompanija koje imaju zakonsku obavezu da identifikuju i procene rizike po životnu sredinu i ljudska prava, kako u okviru sopstvenog poslovanja, tako i duž svojih lanaca snabdevanja. Pored toga, sve više zahteva privatnog sektora nalaže da lanac snabdevanja bude bez deforestacije i sa smanjenim emisijama CO2.

Strateška upotreba jasno definisanih i obavezujućih standarda kao što je Donau Soja postaje sve važnija komponenta korporativne obaveze postupanja sa dužnom pažnjom kako bi se osigurala usklađenost. Donau Soja zastupa i podstiče uzgoj soje bez deforestacije, konverzije zemljišta, uz nizak nivo emisije CO2. Podaci Donau Soja organizacije o emisiji C02 zasnovani su na LCA analizi i dostupni su u priznatim bazama podataka, kao što su Agrifootprint, Sustell, gfli, i mogu poslužiti kao osnova za vaše sopstvene proračune.

Ključne tačke obuhvataju:

EU uredba o deforestaciji  (EUDR)

Od 30. decembra 2024. godine, kompanije moraju obezbediti, kroz definisani proces dužne pažnje i izjavu, da su određene sirovine, uključujući soju, proizvedene u skladu sa nacionalnom legislativom zemlje proizvodnje. Saznajte više o zahtevima i procesu EUDR-a, kao i načinima na koji Donau Soja može pomoći u ispunjavanju ovih zahteva na našoj Donau Soja EUDR stranici.

QS Soja plus  i AMA pastus+

Od januara 2024. godine sva soja u stočnoj hrani u QS nemačkoj šemi kvaliteta i bezbednosti, kao i u AMA pastus+ sistemu, mora biti sertifikovana kao soja proizvedena bez deforestacije i konverzije zemljišta (pogledajte novi Soja Plus modul). Donau Soja i Europa Soya standardi prepoznati su od strane oba sistema kao standardi održivosti. Saznajte više o QS i AMA pastus+ zahtevima ovde.

Direktiva o izveštavanju o korporativnoj održivosti (CSRD)

Počevši od  2025. godine, za 2024. izveštajnu godinu, kompanije moraju izveštavati o ekološkim, socijalnim, kao i o aspektima upravljanja (ESG), koristeći obavezan okvir koji se zove Evropski standard za izveštavanje o održivosti (ESRS).  Kroz analizu dvostruke materijalnosti, kompanije moraju odrediti o kojim ESG temama moraju izveštavati – osim o klimatskim promenama. Za sve kompanije je obavezno da primene postupak za smanjenje emisija CO2, koji je zasnovan na naučnim saznanjima. SBTi može pružiti korisne smernice u ovom slučaju. CSRD nalaže kompanijama da u svom, godišnjem izveštaju objave ESG informacije, posebno podatke vezane za klimatske promene i plan za smanjenje emisija CO2 u svom poslovanju i lancima snabdevanja. Slično finansijskom izveštaju, ovi CSRD izveštaji moraju biti revidirani i sertifikovani od strane nezavisnih revizora kako bi se osigurala pouzdanost informacija. Uvođenjem ovih zahteva, CSRD teži unapređenju transparentnosti, kvaliteta i obima podataka o održivosti, koji su dostupni investitorima, donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama, promovišući na taj način održivije globalno poslovno okruženje.

Evropski standard za izveštavanje o održivosti (ESRS)

O ESRS standardu se mora izveštavati u okviru CSRD-a. Time se definiše okvir za izveštavanje o ESG-u. Stoga je obavezno da sve kompanije postave mere i ciljeve za smanjenje emisija CO2, uključujući i emisije opsega 3 (unutar lanaca snabdevanja), između ostalog.

Za mala i srednja preduzeća, koja nisu obuhvaćena CSRD-om, ali su deo lanca sabdevanja kompanija koje izveštavaju, razvija se dobrovoljni standard za izveštavanje, VSME. To pomaže malim i srednjim preduzećima da razumeju šta se od njih očekuje. 

Inicijativa za ciljeve zasnovane na naučnim saznanjima (SBTi)

SBTi je globalna inicijativa privatnog sektora za transformaciju ka ekonomiji sa neto nultim emisijama. Kompanije koje učestvuju obavezne su da se javno obavežu svojim ciljevima i da razivju detaljan, naučno zasnovan plan smanjenja emisija CO2, uključujući emisije opsega 3, koji obuhvata celokupni lanac vrednosti. encompassing the entire value chain. Skoro 8,000 kompanija su deo SBTi-a (maj 2024).

Direktiva o dužnoj analizi korporativne održivosti (poznata kao Zakon o lancu snbdevanja EU; CSDDD)

CSDDD direktiva nalaže kompanijama unutar EU da primene niz obaveza postupanja sa dužnom pažnjom u svojim lancima snabdevanja, koje se tiču ljudskih prava i zaštite klime u skladu sa ciljem od 1.5 stepeni (Pariski sporazum o klimi) – što podrazumeva i smanjenje emisija CO2 u njihovim lancima snabdevanja.

Prednosti Donau Soja & Europe Soya standarda 

Donau Soja je pionir u lancima snabdevanja bez deforestacije i konverzije zemljišta. Donau Soja nudi ne samo sertifikovanu soju koja se uzgaja u Evropi bez deforestacije ili nanošenja štete drugim važnim ekosistemima, nego i pomaže kompanijama da ispune dodatne aspekte održivosti novih legislativa ili korporativnih obaveza, kao što su:

 

  • Smanjenje emisija CO2: Donau Soja/Europe Soya sertifikovana soja može značajno da smanji karbonski otisak proizvoda. To pomaže u ispunjavanju najavljenih zakonskih zahteva poput CSRD direktive i Zakona o lancu snbdevanja EU, kao dobrovoljnih inicijativa kao što je Inicijativa za ciljeve zasnovane na naučnim saznanjima (SBTi). Oko 6,000 kompanija širom sveta se obavezalo da će smanjiti emisije CO2 u svom poslovanju i lancima snabdevanja kao deo SBTi.Tesno sarađujemo sa WWF Austria kako bismo podržali nače članove us manjenju CO2 emisija i ispunjenju SBTi ciljeva.
  • Sledljivost: Donau Soja/Europe Soya pružaju potpunu sledljivost soje sve do polja kroz sistem kontrole u više faza i sertifikate i sledljivosti. Donau Soja je u ovome pionir, pružajući kompanijama značajnu prednost u implementaciji EUDR-a. 
  • Konverzija zemljišta: Donau Soja/Europe Soya soja se uzgaja u Evropi i garantovano je bez konverzije zemljišta (sa presekom 2008. godine), što osigurava zaštitu dragocenih ekostistema pored šuma. Ovo prevazilazi zahteve EUDR-a i pomaže kompanijama i inicijativama koje su posvećene lancima snabdevanja bez seče šuma i konverzije zemljišta. 
  • Biodiverzitet: Donau Soja štiti biodiverzitet kroz raznovrsne prakse uzgoja poput redukovane upotrebe pesticida, upravljanja vodom prema najboljim praksama i uzgoja bez konverzije.. 
  • BEZ-GMO: Donau Soja/Europe Soya soja je garantovano BEZ-GMO.

EUDR Projekti – Pridružite nam se  

Donau Soja poziva zainteresovane kompanije da učestvuju u projektima za implementaciju EUDR-a SADA i zajedno uspostave održive lance snabdevanja bez seče šuma i konverzije zemljišta. Ukoliko želite da učestvujete ili dobijete dodatne informacije, kontaktirajte nas na sustainability@donausoja.org.